RODO

Klauzula informacyjna dla osób, które zostały poinformowane o przetwarzaniu ich danych osobowych przez firmę Leding.EU Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator Danych Osobowych, firma Leding.EU Sp. z o.o., informuje, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Leding.EU Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Kijowskiej 44, NIP 554-29-28-959 wpisana do KRS pod numerem 0000553409, tel. +48 52 522 22 38, e-mail: info@leding.eu


2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora,
  • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
  • ustalania i dochodzenia roszczeń,
  • marketingu bezpośredniego,
  • tworzenia zestawień, analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora),
  • weryfikacji wiarygodności płatniczej,
  • wsparcia obsługi,
  • szeroko pojętej współpracy handlowej,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.


3. W zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora- polegającego na utrzymaniu i budowaniu bazy klientów (cel marketingowy).


4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora.


5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy kupna/sprzedaży towarów lub usług, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu do czasu upływu przedawnienia wzajemnych roszczeń stron tej umowy lub do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z którym jest związana wystawiona faktura, a dla celu marketingowego przez okres nie dłuższy niż 10 lat. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, do czasu cofnięcia tej zgody.


6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.


7. Powyższe żądania, można skierować przy pomocy formularzy znajdujących się w siedzibie Administratora Danych Osobowych. Administrator Danych Osobowych udzieli odpowiedzi na żądanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia żądania.


8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niezawarciem lub niewykonaniem umowy. W przypadkach przetwarzania danych na podstawie dobrowolnej zgody ma Pani/Pan prawo cofnąć tę zgodę w każdym czasie.


10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).


11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej


W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych pod adresem: Bydgoszcz 85-703, ul. Kijowska 44 tel. +48 525222238 lub pod adresem e-mail: info@leding.eu