Karolina tel. 786-977-773
Monika tel. 530-738-738
e-mail: sklep@leding.eu